ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรเชษฐ์ ชุณหกาญจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์หัวใจโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลชลบุรี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2550Cardio Medโรงพยาบาลบางมด
2540 - 2547Cardio Medโรงพยาบาลนครธน