ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรเชษฐ์ ชุณหกาญจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์หัวใจโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลชลบุรี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2550Cardio Medโรงพยาบาลบางมด
2540 - 2547Cardio Medโรงพยาบาลนครธน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส16:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.