ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สมยศ ลิขิตอรุณรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิคมหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
International Advanced Wound Care Course. 2008UCSD school of Medicine
Tips &Tricks in surgical endoscopy. 2009RCST L.E.S.T.
Surgical oncology. 1989RCST

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2558ศัลยแพทย์part timeโรงพยาบาลพญาไท3
2543 - 2551ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลพญาไท3
2533 - 2543ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลศรีวิชัยเดชาเทพธารินทร์
2540 - 2542ประธาน MSOโรงพยาบาลเทพธารินทร์
2531 - 2533ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.