ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.จตุพล คงถาวรสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิทยาระบาดคลินิคคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น)
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- ที่ปรึกษาวิจัยโรงพยาบาลตำรวจ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.