ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. วีรวัฒน์ จันทรัตติยากานต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Adult Reconstruction Surgeryศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โปดิกส์ รพ.เลิศสิน
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โปดิกส์รพ.เลิศสิน
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2554แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โปดิกส์รพ.กรุงเทพสมุย
2551 - 2553แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โปดิกส์ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา
2547 - 2551แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอดสาขา Adult Reconstruction Surgeryศูนยืการแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โปดิกส์ รพ.เลิศสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันจันทร์15:00-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันจันทร์08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันอังคาร15:00-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันอังคาร08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันพุธ15:00-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันพุธ08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันพฤหัส15:00-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันพฤหัส08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันศุกร์15:00-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันศุกร์08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.