ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นางปิยวดี ภู่ไพบูลย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)มหาวิทยาลัยมหิดล