ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีเดิมมา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
อายุรกรรมทางเดินอาหารโรงพยาบาลศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล