ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เมธาวี จันทราภาส

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนสาขาจอประสาทตาและวุ้นในตาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร ความชำนาญการสาขา จักษุวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555รอง ผอ. ศูนย์สาธารณสุข 15สำนักอนามัย สังกัด กทม
2552 - 2553แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลอนันทมหิดล