ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ฐิติ ภัทรธีรานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลตราด
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2555แพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลแหลมงอบ จ.ตราด
2553 - 2554แพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลตราด