ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นิวัฒน์ อรัญญาเกษมสุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรพันธุศาสตร์การแพทย์ม.จอห์นฮอบกิ้นส์ สหรัฐอเมริกา
วว.เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์รพ.พระมงกุฎเกล้า
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.พระมงกุฎเกล้า
วว.สูตินรีเวชวิทยารพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2554สูติ-นรีแพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า
2546 - 2547สูติ-นรีแพทย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์รพ.อานันทมหิดล จ.ลพบุรี
2543 - 2544สูติ-นรีแพทย์รพ.ค่ายจิรประวัติ
2539 - 2540แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.ค่ายจิรประวัติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันจันทร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์12:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.