ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปัทมา โรจนประภายนต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.วิสัญญีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2533 - 2561วิสัญญีแพทย์รพ.พญาไท 2
2529 - 2533พันโทแพทย์หญิง วิสัญญีแพทย์กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด รพ.พระมงกุฎเกล้า
2525 - 2529ผศ.ภาควิชาวิสัญญีคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์