ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

คุณจิระภัทร สีแสงหน่อม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายกองประกอบโรคศิลปะ
วิทยาศาตร์บัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2557นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายรพ.รามาธิบดี