ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธนานันต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกห้อง ฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระมงกุฏเกล้า
Internshipsรพ.ค่ายจิรประวัติ รพ.ค่ายเสนาณรงค์
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2560แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระมงกุฏ