ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วราภรณ์ ปัญจวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
ว.อายุรศาตร์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทย์พี่เลี้ยงกลุ่มงานอายุรกรรมรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารรพ.รามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ premium clinic)
2555 - 2557Fellowship Trainingสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ
2554 - 2555อายุรแพทย์รพ.รามาธิบดี (อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ premium clinic)
2554 - 2554อายุรแพทย์รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.