ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยารพ.รามาธิบดี
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2554กุมารแพทย์ตจวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กฯ