ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยารพ.รามาธิบดี
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2554กุมารแพทย์ตจวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กฯ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.