ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุกัญญา ลาภาธิการ

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2559รังสีแพทย์รพ.กรุงเทพ
2557 - 2559รังสีแพทย์รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณ
2559 - 2559รังสีแพทย์ประจำรพ.พญาไท1