ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. คัทลียา คุณาวุฒิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ต่อยอดสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้้ำวุ้นตากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
วว.จักษุวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมศว.ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2541 - 2542แพทย์ฝึกหัดรพ.นครพนม จ.นครพนม