พญ. คัทลียา คุณาวุฒิ

ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. คัทลียา คุณาวุฒิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ต่อยอดสาขาจักษุวิทยาโรคจอประสาทตาและน้้ำวุ้นตากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
วว.จักษุวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมศว.ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2541 - 2542แพทย์ฝึกหัดรพ.นครพนม จ.นครพนม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.