ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. รัตนา คุณติรานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล