ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สัญชัย ประเสริฐเพชรมณี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กำลังศึกษาจบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2549แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2โรงพยาบาลลาดบัวหลวง อยุธยา
2547 - 2548แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสมุทรสาคร