ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ก้องภพ คูสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2555หัวหน้าแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลหัวเฉียว
2546 - 2548แพทย์ทั่วไปประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหัวเฉียว
2542 - 2546อาจารย์โรงพยาบาลศิริราช

บทความที่เกี่ยวข้อง