ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ก้องภพ คูสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2548แพทย์ทั่วไปประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหัวเฉียว
2542 - 2546อาจารย์โรงพยาบาลศิริราช