ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. สุนิดา โสภณนรินทร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก พัฒนาการเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
Internshipsรพ.พระศรีมหาโพธิ์(กรมสุขภาพจิต)
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2561จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นรพ.พญาไท 1
2553 - 2556จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น / หัวหน้า PDTสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์