ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. วีรภัต บุญธรรมติระวุฒิ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - นายแพทย์ (สข.3)รพ.ตำรวจ