ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พัชลิน พาทพุทธิพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกรังสีวินิจฉัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัยภาพระบบประสาทโรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2556อาจารย์แพทย์ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
2544 - 2554รังสีแพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์