ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรแพทย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อายุรแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์