ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อมฤต ตาลเศวต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Advanced Laparoscopic and Endoscopic Surgeryภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปม.ขอนแก่น
Internshipsคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2559อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิการ รพ.วชิรพยาบาล