ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รุจาดา สารจิตต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2560แพทย์ประจำ ERโรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี