ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก จิตเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต Hubert H. Humphrey Fulbright Fellowship 2007-8 Substance Abuse Treatment Prevention Education and PolicyVirginia Commonwealth University Affiliation Minneapolis Veteran Affair Hospital University of Minnesota USA
วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์แพทยสภา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชยาเสพติดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2555 - 2556รองผู้จัดการแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
2555 - 2556ผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2554 - 2555รองผู้จัดการแผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชนแผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน
2552 - 2553ประธานคณะกรรมาธิการการบำบัดและปัองกันยาเสพติดโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก จิตเวช

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.