ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก จิตเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต Hubert H. Humphrey Fulbright Fellowship 2007-8 Substance Abuse Treatment Prevention Education and PolicyVirginia Commonwealth University Affiliation Minneapolis Veteran Affair Hospital University of Minnesota USA
วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์แพทยสภา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชยาเสพติดสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2555 - 2556รองผู้จัดการแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา
2555 - 2556ผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2554 - 2555รองผู้จัดการแผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชนแผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน
2552 - 2553ประธานคณะกรรมาธิการการบำบัดและปัองกันยาเสพติดโรงพยาบาลสวนสราญรมย์