ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2555สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว
2548 - 2550แพทย์ใช้ทุนและแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อาชาวชนบทโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง