ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศิริรัตน์ วิโรจน์ธนากูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลรามาธิบดี
ประกาศนียบัตร ตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง
วุฒิบัตร ตจวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2557แพทย์รพ.ตากสิน
2552 - 2555แพทย์ประจำบ้าน ตจวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 - 2552แพทย์รพ.ตากสิน
2548 - 2549แพทย์ปฏิบัติการผิวหนังสถาบันโรคผิวหนัง
2547 - 2548แพทย์รพ.ตากสิน
2544 - 2547แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์รพ.รามาธิบดี
2540 - 2543แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
2534 - 2540นักศึกษาแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ16:00-18:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันพุธ16:00-18:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศูนย์ความงาม Laser
วันพุธ16:00-18:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.