ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศิริรัตน์ วิโรจน์ธนานุกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม Laser

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร ตจวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร ตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง
วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2549แพทย์ปฏิบัติการผิวหนังสถาบันโรคผิวหนัง
2547 - 2548แพทย์รพ.ตากสิน
2544 - 2547แพทย์ประจำบ้าน อายุรศาสตร์รพ.รามาธิบดี
2540 - 2543แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
2534 - 2540นักศึกษาแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ14:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม Laser

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.