ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เกษมสิน ภาวะกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Fellowships สาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2557หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยารพ.ศูนย์ขอนแก่น
2557 - Fellow1 สาขาประสาทวิยาโรคหลอดเลือดสมองรพ.รามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันอาทิตย์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.