ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อนุชิต เลิศศิริธง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2557แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั้วไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2552 - 2553แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
2549 - 2552แพทย์พี่เลี้ยง สาขาศัลยกรรมโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก