ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พิชญพร พูนนาค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์ ปริญญาโท อาชีวเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ผู้ตรวจประเมินสุขภาพพนักงานกรมเจ้าท่า
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต การประเมิลการเสียสมรรภาพกายและจิตกระทรวงแรงงาน

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556แพทย์ปฎิบัติการโรงพยาบาลศูนย์เจ้พระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์07:00-15:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันอาทิตย์07:00-15:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.