ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุบัติสาขาวิมะเร็ง อวัยวะสืบพันธ์สตรีมหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate Fellow in Coly OncologyWashington University USA
วุฒิบัตรแสดงความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สูตินารีเวชมหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2529 - 2541ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
2526 - 2529อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส10:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.