ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เรืองวุฒิ ตันติแพทยางกูร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2558แพทย์อายุรกรรมและอายุรกรรมสมองรพ.พญาไท 1
2543 - 2544แพทย์อายุรกรรมและอายุรกรรมสมองรพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
2540 - 2542แพทย์อายุรกรรมและอายุรกรรมสมองรพ.มหาชัย 2
2538 - 2540แพทย์อายุรกรรมและอายุรกรรมสมองรพ.ศรีวิชัย 3

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.