ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เบญจพร นันทสันติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
LLL Course Certification for Nutritional SupportThe European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
ประกาศนียบัตรผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์(Robotic surgery)Intuitive Surgical Training CenterCaliforniaUSA.
Certification of Advanced Minimally Invasive&Bariatric SurgeryUniversity of California San Francisco
Certification of Foregut Surgery and Minimally Invasive Surgery fellowshipOregon Health and Science University(OHSU)Oregon USA
ประกาศนียบัตร ผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูง ทางด้านลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก(Laparoscopic Colorectal Surgery)Seoul St.Marys hospital .Catholic UniversitySeoulKorea
Certification of Colorectal surgery and surgical oncology international scholarTokyo Medical and Dental University Tokyo Japan
ประกาศนียบัตร อนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป (Minimally Invasive Surgery)คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2562แพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
2558 - 2559แพทย์เฟลโล่ว อนุสาขาส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลศิริราช
2553 - 2554แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความที่เกี่ยวข้อง