ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1)คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2559 - 2560แพทย์ สูติ-นรีเวชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
2556 - 2557แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลหนองคาย

บทความที่เกี่ยวข้อง