ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ภคินี จียโชค

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรกุมารเวชกรรมสถาบันสุขภาพเด็ก
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2557กุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
2556 - 2556กุมารแพทย์โรงพยาบาลซานเปาโล