ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กฤติเดช เตชะคุปต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556แพทย์รพ.จุฬาลงกรณ์
2551 - 2553แพทย์ใช้ทุนรพ.สมเด็จ