ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(MED)พญ.นารีลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์(นิ่มน้อย)

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อรพ.ราชวิถี
วว.อายุรศาสตร์รพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมศว.

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2551แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อรพ.ราชวิถี
2546 - 2549แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์รพ.ราชวิถี
2545 - 2546นายแพทย์รพ.ลาดกระบัง กทม
2544 - 2545นายแพทย์รพ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
2543 - 2544นายแพทย์ 4รพ.อุทัยธานี