ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ภาริณี เขมโชคนที

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยชำนาญการ สาขาภาควิชาจุกษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
วุฒิบัตร ความชำนาญการสาขา จักษุวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาจักษุวิทยา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2558แพทย์ชำนาญการสาขาวิชาจักษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
2549 - 2552แพทย์ประจำสาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2546 - 2548แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกโรคตา
วันเสาร์13:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกโรคตา
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกโรคตา
วันเสาร์13:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกโรคตา
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกโรคตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.