ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทศพล เจริญวุฒิ

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิรักษ์ ปลอดดี

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.บุรินทร์ อาวพิทยา

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. วิไลลักษณ์ ปิติเมธา

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์