ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กานต์ ศักดิ์ศรชัย

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ทินนกร ยาดี

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

(NEU)พญ.วรรณา วงศ์เมฆ

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.บัญชา เสียมหาญ

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

(NEU)พญ.ชาภา ภู่ประเสริฐ

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วรพจน์ เหล่าวิทวัส

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ณัฐพล อุฬารศิลป์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.มาลัย พาณิชย์พงษ์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สุรพล สุขสาคร

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พิเชฐ เติมสารทรัพย์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ธนนันท์ ธรรมมงคลชัย

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ดำรงวิทย์ สุขะจินตนากาญจน์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สิรารัตน์ โมรรัต

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์