ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วราภรณ์ ปัญจวงศ์

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.จีรวัส ศิลาสุวรรณ

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. อภิรักษ์ ปลอดดี

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.ปิยะมาศ กิติโกมลกุล

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.นันทนา ไพบูลย์

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วิชัย อยู่ยงวัฒนา

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ศิริวรรณ ฉายสุวรรณ

ศูนย์โรคทางเดินอาหาร ตับ และศูนย์ส่องกล้อง

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ.ลัญฉรัตน์ จันท์จารุณี

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีเดิมมา

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.โชติ เหลืองช่อสิริ

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ณัฐบดี นลินทัศไนย

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ. ชุติมา ประมูลสินทรัพย์

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ฐิรดา ทองใบ

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.สัญชัย ประเสริฐเพชรมณี

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.วีณา วงศ์พานิช

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พงษ์ภพ อินทรประสงค์

คลินิก โรคตับ

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ศุภมาส เชิญอักษร

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ. วิไลลักษณ์ ปิติเมธา

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.พรชัย ตั้งลัคนวณิชย์

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.วรายุ ปรัชญกุล

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.นัทธิวุธ วัฒนารักษ์สกุล

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.อุดมรัช โกวิททวิพัฒน์

ศูนย์โรคทางเดินอาหาร ตับ และศูนย์ส่องกล้อง

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.ทศพล เจริญวุฒิ

คลินิกทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.วิริยะ ตันเยาวลักษณ์

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.รัศมี เสริมสาธนสวัสดิ์

คลินิกโรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.วรายุ ปรัชญกุล

คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์