ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นวพร นภาทิวาอำนวย

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.รัฐพงศ์ จิวะรังสินี

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.อยุทธินี สิงหโกวินท์

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. วรเสริฐ อิศราธรรม

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ธวัชชัย ภาสุรกุล

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ศศิภัสช์ ช้อนทอง

ศูนย์เบาหวานเบตาบอลิคและศัลยกรรมหลอดเลือด

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.สมชาย พัฒนอางกุล

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.พูนพงศ์ หุตะโชค

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ. สุณีย์ เจี่ย

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.พูนพงศ์ หุตะโชค

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ. อัมพา สุทธิจำรูญ

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.รสสุคนธ์ ลิขิตจิตถะ

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์