โรงพยาบาลพญาไท | แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแหล่งรวมความรู้ด้านสุขภาพ

ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.นวพร นภาทิวาอำนวย

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.อยุทธินี สิงหโกวินท์

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.พูนพงศ์ หุตะโชค

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

คลินิก เบาหวาน

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์