ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.นิยุตตา ทักษิญ

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.มาลัย พาณิชย์พงษ์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง

คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ยศดนัย โรจน์ธรรมรัตน์

คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.ณัฐพล อุฬารศิลป์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. เรืองวุฒิ ตันติแพทยางกูร

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นายอรุณฉัตร สงวนกุล

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.จิระพัฒน์ อุกะโชค

คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

(NEU)พญ.ชาภา ภู่ประเสริฐ

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ดำรงวิทย์ สุขะจินตนากาญจน์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. วรพงษ์ เธียรอุกฤษฏ์

คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.สุรพล สุขสาคร

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. ฑิตพงษ์ ส่งแสง

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. ทายาท ดีสุดจิต

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.วัฒนกิจ จันทรธนะสุทธิ์

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ธนบูรณ์ วรกิจธำรงค์ชัย

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พนัส ธัญญะกิจไพศาล

คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.สิรารัตน์ โมรรัต

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.เกษมสิน ภาวะกุล

คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.กานต์ ศักดิ์ศรชัย

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. วีรชัย ก่ำน้ำผึ้ง

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. สีมา ศุภเกษม

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ลิสา กิตติสังวรา

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.รัชนี บุณยกาญจนากร

คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

(NEU)พญ.วรรณา วงศ์เมฆ

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ฤดีรัตน์ วัฒนวงศ์

คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.ทินนกร ยาดี

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สุรศักดิ์ โกมลจันทร์

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิ เพชรรัชตะชาติ

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ชาคริต สุทธิเสวันต์

คลินิกอายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.สิรารัตน์ โมรรัต

คลินิก อายุรกรรมประสาท

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์