ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชนินท์ องคนิกูล

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.ชัญญา เวชเพิ่ม

แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.นิทัศน์ โสธนะพันธุ์

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. วิสุทธิ์ จันทน์เครือ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.วีระชัย โชตินพรัตน์ภัทร

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พันธบูรณ์ หวังภัทราวานิช

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

(MED)นพ.ยศวีร์ วงศ์เจริญ

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ศรัญญา เต็มประเสริฐฤดี

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ธัญญาภัค ปัญญปวีร์วัฒน์

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.อธิก แสงอาสภวิริยะ

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สุวรรณี รัตนชูวงศ์

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.มาริษา เจริญวุฒิ

อายุรกรรม

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.สุเชษฐ ตรรกธาดา

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ. เธียรชัย ยาโตปะมา

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

(MED)นพ.กระเษียร มหาพล

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ทวิช เกียรติเลิศพงศา

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. ธันยชัย สุระ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.กิตติศักดิ์ ตั้งจิตตรง

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ศุทธิชัย พจนานุภาพ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.สิริชัย ธนสารสมบัติ

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.กรุณา ชวเลิศสกุล

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ธนานันท์ ธเนศวรอนันต์

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. สมิง เก่าเจริญ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.กมลเดช วงศ์พรภักดี

อายุรกรรม

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.วุทธินันท์ สุขโต

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.พิมฑิราภ์ สุจริตวงศานนท์

อายุรกรรม

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ.จามรี โสธนะพันธุ์

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. บัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.จามรี โสธนะพันธุ์

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.นฎา ขำกนก

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.ปุณพงศ์ หาญศิริพันธุ์

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ฐปนกุล เอมอยู่

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

(MED)พญ.มาลัย พาณิชย์พงษ์

คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สกลรัฐ ห้วยธาร

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. ปวิณ ดุรงคเวโรจน์

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์