ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล

แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.ชยพล ชีถนอม

แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ.ชัญญา เวชเพิ่ม

แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม,ศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ.มาริษา เจริญวุฒิ

อายุรกรรม

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

นพ.กมลเดช วงศ์พรภักดี

อายุรกรรม

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ.พิมฑิราภ์ สุจริตวงศานนท์

อายุรกรรม

โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์