ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.กิตติกมล วงศ์ไพศาลสิน

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.เกษม เสรีศิริขจร

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. จันทนา สกุลแรมรุ่ง

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.สุพัตรา จามรสุวรรณ

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.วิชัย หาญบรรจง

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

รศ.นพ.ชัยพร แผ่แพทยคุณ

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.ธีระพงษ์ ทังสุบุตร

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.อัญญานี นรนิตชัยกุล

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.นพมาศ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.เมธาวี จันทราภาส

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.อารดา มกรพงศ์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.คัทลียา คุณาวุฒิ

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.รัติยา พรชัยสุรีย์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ภัทนี สามเสน

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สมอัช บุณยานนท์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สมาน จังตระกูลชัย

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.สุเมธ วาณิชวรานนท์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.ปรางทอง จิตตานนท์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วรากร เทียมทัด

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ. ปนัดดา ชัยศิลป์วัฒนา

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. คัทลียา คุณาวุฒิ

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. ธีระเทพ ตันตยาคม

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. ไพโรจน์ มิคะเสน

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์