ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. สมอัช บุณยานนท์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ภัทนี สามเสน

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.เฉลา พงศ์ประยูร

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.สมบัติ ธนบุณยวัฒน์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.วรากร เทียมทัด

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.วิชัย หาญบรรจง

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สุพัตรา จามรสุวรรณ

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.รัติยา พรชัยสุรีย์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.อัญญานี นรนิตชัยกุล

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.ธีระพงษ์ ทังสุบุตร

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ. ไพโรจน์ มิคะเสน

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. ณฐมน ศรีสำราญ

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ขนิษฐา วชิรเสรีชัย

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.เมธาวี จันทราภาส

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.อารดา มกรพงศ์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

 

พญ.อันน์เกตุ ภักดิกมล

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ.พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.เกษม เสรีศิริขจร

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ. ธีระเทพ ตันตยาคม

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.สมอัช บุณยานนท์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.สุกมล คูหาสวัสดิ์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.กฤติเดช เตชะคุปต์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.นพมาศ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ.สุเมธ วาณิชวรานนท์

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.กมลภัทร รักไทย

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

พญ.เมธาวี จันทราภาส

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

พญ. ปนัดดา ชัยศิลป์วัฒนา

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร

คลินิกโรคตา

โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์

นพ. วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค

คลินิก ตา

โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์

นพ. วรากร เทียมทัด

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ณัฐธิดา ชาติบัญชาชัย

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์