ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. ไพโรจน์ มิคะเสน

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. ณฐมน ศรีสำราญ

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. ปนัดดา ชัยศิลป์วัฒนา

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. วรากร เทียมทัด

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ.เกษม เสรีศิริขจร

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.สุกมล คูหาสวัสดิ์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. พิพัฒน์ ลีละพัฒนะ

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ. ปัฐมา วงศ์วัฒนะเดช

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

นพ. สมอัช บุณยานนท์

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์

พญ.ขนิษฐา วชิรเสรีชัย

คลินิกตา

โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์